Để làm món đãi tiệc tân gia cho mọi nhân viên Sunwell cũng như đối tác các bên trở nên hạnh phúc, https://www.facebook.com/top10tphcm đóng góp sự thúc đẩy vào tiến trình toàn cầu hóa của Việt Nam, giá sửa chữa nhà; thuốc diệt mối; cách trị kiến vào nhà; cách đuổi muỗi trong phòng

DETAIL JOB

Kiểm thử tín hiệu 5G và xây dựng Windows app tools

Atsugi, Kanagawa
45 - 55 man/month
Công nghệ thông tin
sunwell vietnam
nguyenvietmy@sunwells.com

Mô tả công việc (tiếng Việt)

Lập kịch bản test tín hiệu 5G (Yêu cầu kinh nghiệm lập trình và kiểm thử)
Xây dựng Window application bằng ngôn ngữ C và C++

Lương 45 – 55 man

Yêu cầu về trình độ kĩ thuật:
Có thể xây dựng Window application tools bằng Visual Studio
Hiểu (ở mức độ cơ bản) công nghệ truyền thông không dây
Hiểu biết về RRC/NAS layer of LTE/5G
Yêu cầu khác:
Tiếng nhật cơ bản N5

【業務内容】

・5G向けシグナリングテスタのScenario開発 (設計~テスト) を行う

・開発言語C, C++によるWindowsアプリケーション開発を行う

【募集要件:技術要素】

・WindowsアプリケーションツールをVisual Studioで開発できることが望ましい

・無線通信技術 (基礎レベル:周波数や帯域など) を理解していることが望ましい

・LTE/5GのRRC/NASレイヤについて理解していることが望ましい

 

[Business description]

・Develop Scenario for 5G signaling tester (designing and test knowledge and experience required)

・Develop Windows applications in development languages ​​C and C++

 

[Application requirements: technical elements] Wanted Requirements:

・to be able to develop Windows application tools with Visual Studio

・to understand wireless communication technology (basic level: frequency, band, etc.)

・to understand the RRC/NAS layer of LTE/5G